انتقال مالکیت گوشی

نحوه انتقال مالکیت گوشی رجیستر شده در سامانه همتا چگونه است؟

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+